نازل ۲۴ اینچ با لاین تفلونء

نازل ۲۴ اینچ با لاین تفلون مربوط به شرکت کارون