رزومه ی شرکت فرادید صنعت هیوا

1. ساخت مخزن فایبر گلس شرکت نفت و گاز اروندان: مهندس پورسعیدی


2. ساخت تست رینگ مبدل E 73535 پتروشیمی کارون. مهندس اسدالهی: 22304


3. ساخت لینک پوزیشنر پتروشیمی تندگویان 9601105 مهندس طلازاده


4. ساخت FLEX ELEMENT پتروشیمی تندگویان 94440167 مهندس طلازاده


5. تامین تیوپ مبدل پتروشیمی کارون تقاضا 952742..952211 . کارشناس تدارکات آقای مرادیان.


6.تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن: پتروشیمی تندگویان. شماره تقاضا 9501457، کارشناس تدارکات آقای شکاری.


7. ساخت کویل های  SC-006 پتروشیمی امیرکبیر 9631416 مهندس علیپور.


8. تامین مش استنلش: پتروشیمی کارون 962049 مهندس مرادیان